Ændringer af kommuneplanen kræver et tillæg eller et tematillæg.

Der vil løbende blive udarbejdet kommuneplantillæg eller tematillæg til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025.
 
Kommuneplantillæg i høring:

Forslag til kommuneplantillæg 39 - Sybergland, rekreativt naturområde ved Kerteminde (offentliggøres den 15 december 2017)

Kommuneplantillæg under behandling:

Forslag til kommuneplantillæg 37 - Marslev Stationsby

Vedtagne kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg 34 - Hundslev

Kommuneplantillæg 31 - Udvidelse af Tornøes Hotel, Kerteminde

Kommuneplantillæg 30 - Sortekilde - et bolig og rekreativt kulturområde i Kerteminde

Kommuneplantillæg 27 - Great Northern Spa/wellness og hotelfaciliteter

Kommuneplantillæg 26 - Grønnegårds Allé

Kommuneplantillæg nr. 23 - Udvidelse af erhvervsområdet Lindø Industripark

Kommuneplantillæg nr. 22 - Vindmølleplan
 
Kommuneplantillæg nr. 20 - Del af erhvervsområdet Lindø Industripark
 
Kommuneplantillæg nr. 18 - Boliger i Præstegade

Kommuneplantillæg nr. 16 - Erhvervsområde Skovhuse
 
Kommuneplantillæg nr. 15 - Magasingården, Kerteminde
 
Kommuneplantillæg nr. 14, Munkebo Bypark
 
Kommuneplantillæg nr. 13 - Boligområde, Birkende
 
Kommuneplantillæg nr. 10 - Kølstrup
 
Kommuneplantillæg nr. 9 - Kertinge
 
Kommuneplantillæg nr. 8 - Rehabiliteringscenter
 
Kommuneplantillæg nr. 7 - Lindø Industripark
 
Kommuneplantillæg nr. 6 - Vindmøller på Odense Havneterminal
 
Kommuneplantillæg nr. 5 - Vikingemuseet Ladby
 
Kommuneplantillæg nr. 4 - Klimatilpasningsplan
 
Kommuneplantillæg nr. 3 - 3.S.01 Kikkenborg

Kommuneplantillæg nr. 2 - 7.O.02 Bofællesskab Langeskov
 
Kommuneplantillæg nr. 1 - 3.F.25 Golfbanen i Kerteminde

I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder betingelser og vilkår, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen annonceret, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.
 
Ved endelig vedtagelse af et kommuneplantillæg eller en lokalplan kan kun retslige spørgsmål vedrørende planen påklages i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige plan er offentliggjort.
 
Klager skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk  Klageportalen ligger på www.borger.dk  og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
 
Gebyret tilbagebetales, hvis

  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

 Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.