Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

--------------------------------------------------------------------

Vindmøller på Lindø – Kerteminde Kommune har truffet to afgørelser, der offentliggøres her.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Kerteminde Kommune har for Energi Fyn truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for de ændringer, der forventes under arbejdet med opstilling af møllerne.

I forhold til den tidligere udarbejdede VVM-redegørelse med tilhørende tilladelse ønskes der mindre ændringer i anlægsfasen. Det er:

•                          Midlertidig grundvandssænkning

•                          Ændret arbejdstid i anlægsfasen

•                          Ændret anlægsmetode – ramning af spuns og pæle

Ændringerne ses også som en præcisering af, hvordan detailprojekteringen ønskes foretaget.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse til at påbegynde projektet (ændringerne i forhold til det oprindelige projekt), men alene en afgørelse om, at projektændringerne ikke skal gennem en miljøvurdering, før Kerteminde Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 10. november 2017.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og oppumpet vand fra grundvandssænkning

Kerteminde Kommune meddeler Energi Fyn tilladelse til udledning af indtil 50.000 m3 oppumpet vand fra grundvandssænkning samt overfladevand. Udledning skal ske til Odense Fjord.

Tilladelse til udledningen ønskes foretaget i forbindelse med etablering af fundamenterne til tre vindmøller på eksisterende dæmning, der ligger nord for Lindø Industripark, matrikel nr. 10 Vigerø-Lindø Inddæmning, Munkebo.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 10. november 2017.

Offentliggørelse

Afgørelserne er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 13. oktober 2017.

Annoncering og offentliggøres udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Agørelse om ikke VVM, projektændringer anlægsfasen

Midlertidig udledningstilladelse, vindmøller anlægsfasen

Afgørelse om ikke-VVM pligt, justering af hældning ind mod land fra 1:2 til 1:4 på 26 m af diget ved Dalbybugten

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 8. november 2017.

Agørelse om ikke VVM, justering af dige ved Dalbybugten (8. nov. 2017).

Afgørelse om ikke-VVM pligt, privat skovrejsning på 3,99 ha landbrugsjord på Møllevej 1, 5290 Marslev

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 18. oktober 2017.

Afgørelse om ikke VVM-pligt, privat skovrejsning på Møllevej 1, Marslev (18. okt. 2017)

Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads samt tilhørende VVM-screening af jordkarteringspladsen på Lindø port of Odense, Havnevejen 47, 5330 Munkebo

Kerteminde Kommune har efter lov om miljøbeskyttelse meddelt miljøgodkendelse til NCC Recycling til en jordkarteringsplads beliggende Lindø port of Odense, Havnevejen 47, 5330 Munkebo. Miljøgodkendelsen er til NCC Recycling, idet virksomheden ønsker at have en permanent plads til modtagelse af jord, herunder forurenet jord til kartering og eventuel sortering.

På baggrund af en screening af projektet har Kerteminde Kommune vurderet, at etablering af jordkarteringspladsen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning til miljøgodkendelsen samt VVM-screeningen fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 29. september 2017.

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet