Til ejere af berørte ejendomme i Kerteminde og omkring Noret, i dele af Kølstrup og Munkebo, som pålægges betalingsbidrag til kystsikringen, samt til grundejerforeninger og  øvrige høringsparter

 

Høring af berørte ejere af fast ejendom om kystsikring og invitation til stiftende generalforsamling i nyt sluselav

 

Byrådet har besluttet at fremme kystsikring i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo. Din ejendom er en af de ejendomme, som vil blive sikret mod stormflod op til kote 2,2 meter over normale vande. Det betyder at din ejendom vil blive pålagt en andel af betaling til anlæg og drift af kystsikringen. Du vil automatisk blive medlem af Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag. Kystsikringen anlægges på Sydstranden, i havnebassin og på havnearealerne op til Nordstranden

 

Forslaget til kystsikring er i høring i fire uger frem til søndag den 12. marts 2017.

Hvis du har bemærkninger til forslaget, så kan du indsende dem på mail til plan-byg@kerteminde.dk eller med post.

 

Byrådsbeslutning 30. marts 2017

På byrådsmødet den 30. marts 2017 træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om kystsikringen skal gennemføres. Høringssvar vil indgå i sagsfremstillingen. Efter byrådet afgørelse den 30. marts får du brev om byrådets beslutning,  og om at  der er 4 ugers klagefrist, hvor berørte parter kan klage digitalt Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager har opsættende virkning på hele projektet