Billede

Brug de blå "Call to Action" nederst til at besøge aftenskolernes hjemmesider

Aftenskoler

Pulje til opretholdelse af mindre aftenskolehold
Formålet med puljen er, at yde et ekstra tilskud til de lokale aftenskoler, således at det er muligt at oprette og gennemføre aftenskoleundervisning indenfor kommunen på mindre hold end sædvanligt.
Igennem de senere år har lokale aftenskoler måtte aflyse hold pga. for få tilmeldinger. Aflysningerne har betydet, at deltagerne i stedet har tilmeldt sig aftenskoleundervisning på lignende hold - blot i andre kommuner, med mellemkommunal betaling som følge.
Aftenskole Samrådet har tilkendegivet at det er rentabelt for aftenskolerne at oprette hold på 9 deltagere og derover. Ved et deltagerantal på 8 og derunder, er der behov for et yderligere tilskud for at kunne opretholde aftenskoleholdene i lokalt regi.
Der er derfor vedtaget en tilskudsmodel, hvor:
- Hold med 8 deltagere får et tilskud på 35 kr. ekstra pr. time pr. hold.
- Hold med 7 deltagere får et tilskud på 70 kr. ekstra pr. time pr. hold.
- Hold med 6 deltagere får et tilskud på 105 kr. ekstra pr. time pr. hold.
Aftenskolerne ansøger om det ekstra tilskud i forbindelse med ansøgningen om tilskud til den almindelige aftenskoleundervisning i november måned året før. På et særskilt ansøgningsskema, anslår aftenskolen tilskudsbehovet til gennemførelse af de mindre hold i det kommende år.
I efteråret hvor aftenskolerne melder tilbage mht. forventet tilskudsforbrug i forhold til tildelt tilskudsramme, gives der ligeledes tilbagemelding omkring forbruget af tildelte midler fra ”puljen til opretholdelse af mindre aftenskolehold”. Der kan ske en omfordeling af midlerne såfremt tilbagemeldingerne giver anledning til det.
Der ydes tilskud til hold oprettet af godkendte folkeoplysende aftenskoler i Kerteminde Kommune og til undervisning der afvikles indenfor kommunen.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at tilskudsmodellen evalueres i 2016.
I budget 2015 er der afsat 100.000 kr. til opretholdelse af mindre aftenskolehold. Puljen videreføres i 2016.
Ansøgning indsendes til kulturogfritid@kerteminde.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kultur og Fritid på tlf. 6515 1533.

Ansøg her

Ansøg her

Puljen kan søges af: - foreninger - aftenskoler - institutioner
Der ydes tilskud til: - nye initiativer - udviklingsarbejder - tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper - tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet - tværgående tilbud - etablering af nye foreninger
Der ydes ikke tilskud til: - tilbud, der har et kommercielt sigte - tilbud, der hører under en anden lovgivning - enkeltpersoner - bespisning/forplejning - anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser
Tilskud kan ydes med følgende max. beløb: - etablering af nye foreninger op til 3.000 kr. - arrangementer op til 3.000 kr. - øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.
Ansøgningsfrister: Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget. Ansøgning indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk senest 14 dage før udvalgsmøderne.
Regnskab: Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales. Regnskab indsendes på mail kulturogfritid@kerteminde.dk

AOF Østfyn

Kerteminde Husflid

LOF Østfyn

FOF Østfyn

Aftenskolen Amanda