(c) 2006 Kerteminde kommune

Natura 2000 handleplaner

 

Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2012 behandlet og vedtaget kommunale Natura 2000 handleplaner for følgende Natura 2000 områder, der ligger helt eller delvist i Kerteminde Kommune: 

 

Det drejer sig om følgende Natura 2000-handleplaner:

 

 

Vedtagelsen dækker de dele af handleplanerne, der vedrører alle landarealer og kystnære områder, der ikke er skovbevoksede områder med fredsskovpligt. De øvrige dele af handleplanerne, der vedrører skovdelen har Naturstyrelsen ansvaret for.

 

Der er lavet en hvidbog, hvor alle indsigelser, bemærkninger og kommentarer, som er kommet i forbindelse med høringen af de 4 udkast til Natura 2000 handleplaner. I hvidbogen er der svar til hver enkelt bemærkning, samt beskrivelse af, hvordan bemærkningen er indarbejdet i planen. Du kan se hvidbogen her.

 

Hvidbogens svar og ændringsforslag blev behandlet og godkendt kommunalbestyrelsen samtidig med vedtagelsen af selve handleplanerne.

 

Kommunalbestyrelserne i Odense og Nordfyns kommuner har tilsvarende behandlet og godkendt hvidbog og handleplaner, der vedrører deres geografiske områder. 

 

Natura 2000-handleplanerne er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven, med hjemmel i ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner”, samt eventuelt ”Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning” og på baggrund af de statslige naturplaner for de respektive Natura 2000-områder.


Handleplanen indeholder en prioritering af handleplanmyndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden, en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter og de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplanmyndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.


Handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som fx. kommuneplanen. Natura 2000-handleplanen har derfor karakter af en overordnet plan og er ikke en sektor- eller forvaltningsplan.

Status

Natura 2000-handleplanerne for Kerteminde Kommune er godkendt af byrådet den 22. november 2012.

 

Miljøvurdering

Kerteminde Kommune har for alle Natura 2000-handleplaner afgjort at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planerne.

 

Læs mere.

 

Hvidbog

Alle høringssvarende som er indkommet i forbindelse med høringen af udkastede til Natura 2000-handleplanerne for Kerteminde Kommune er samlet i en hvidbog for de enkelte Natura 2000-handleplaner.

Du kan se hvidbogen her.

 

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over de kommunale Natura 2000-handleplaners indhold og tilvejebringelse.

Klagen skal være indgivet senest den 4. januar 2013, hvilket er 4 uger efter offentliggørelsen.

 

Du kan læse den fulde klagevejledning her.