(c) 2006 Kerteminde kommune

Aktuelle afgørelser vedr. Landzonetilladelser

 

Klagevejledning

I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder betingelser og vilkår, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse ved arbejdstids ophør. Sidste rettidige dato for indsendelse af klage står i de enkelte links ovenfor.
Klager skal indgives skriftligt til Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde eller elektronisk til kommune@kerteminde.dk
Kommunen videresender eventuelle klager til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og de bemærkninger klagen eventuelt måtte give anledning til. En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.


Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klager en opkrævning på gebyret. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-nævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse.

Spørgsmål til planerne

Kontakt Planteamet på

tlf. nr. 65 15 15 15 eller på

plan-byg@kerteminde.dk